EFRO Wetropolis

Kennis, motieven, ervaringen en behoeften op het gebied van klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Bekijk publicaties

EFRO Wetropolis

De toenemende verstedelijking en de tijdrovende procedurele aanpak maken grote ruimtelijke ordeningsprojecten steeds kostbaarder. Dit geldt in het bijzonder voor projecten bedoeld voor de regulering en beheersing van water. Door klimaatverandering nemen enerzijds perioden van hevige regenval en anderzijds perioden van droogte en hittestress toe. Dit vraagt om aangepast waterbeheer om de negatieve effecten voor te zijn.

In de komende jaren zijn Nederlandse gemeenten verplicht in het kader van de Nationale Klimaatadaptatie Strategie (NAS) een publiek private dialoog aan te gaan met belanghebbenden zoals ondernemers die grondwater gebruiken, agrariërs, projectontwikkelaars, bouwondernemingen, waterschappen, waterzuivering en drinkwaterbedrijven, provinciale overheden, Rijkswaterstaat, stedenbouwkundigen, ecologen en burgers.

Het project Wetropolis ziet een business opportunity in het ondersteunen van deze besluitvorming en overleg op het gebied van waterbeheer en klimaatadaptatie. Hierbij maakt het consortium gebruik van fysieke en augmented reality (AR) modellen die gevalideerd zijn in hun interactie en effectiviteit voor beleidsondersteuning door het ITC/Universiteit Twente en het lectoraat Smart Cities van Saxion en in hun hydrologie door Universiteit Leeds, Deltares en RWS. De expertise bijeengebracht in dit EFRO‐consortium brengt beslissingsondersteuning binnen het bereik van lokale besluitvormers.

Onderzoeksproject EFRO Wetropolis in Enschede en Zwolle. Samenwerking met onder andere Travers, deltaWonen, Gemeente Zwolle (wijkbeheerder), Bewoners, Basisschool en Brandweer.

Publicaties

Factsheet EFRO Wetropolis
1-3-2022 Website
Ontwikkelingen rondom EFRO Wetropolis
1-3-2022 Website
Wetropolis website
1-3-2022 Website